Air condition maintenance

Concerning AC service:  I have had service on my air conditioner in Torrevieja (before I got in contact with Andersen Aircondition). The winter was cold, and I wanted to make sure my 8 year old inverter pump functioned as it should.

Service man arrived as agreed, and the measured pressure was found to be as it should. The temperature was measured in the exhaust air damper just inside of the front. The temperature should then be up to 55 degrees C. The temperature of my machine was at 52 degrees, very good.

The nice guy gave me the following guidelines:

Indoor part:
– When using the machine to heat the room, the damper shall point the heat down. If the heat is blowing straight ahead in an indoor unit (under the ceiling), then the heat will be hanging on the ceiling (hot air is lighter than cold air).
– When using the machine to cool the room (air conditioning), the air should be pushed straight ahead. The cold air will then go down, and the distribution of air is smoother.
– The filters that are inside the indoor unit is just trickery on which the producers are using to make money. The filters capture only 2-3% of the dust in the air.

If you wipe the dust in the living room now and then you will remove these 2-3% dust, and certainly more than that. EUR 15-20 for these two filters is thus wasted. Removing these filters will also give a better heating /cooling effect, i.e. double savings (no money for the filter, lower power consumption).
– The large dust filters (plastic mesh) to be cleaned. Ideally, every 3 week, but to do it sometimes is better than not doing it.
– Let the air conditioner on Automatic.

The outdoor unit:
– Flush the cooling fins of plain water. Do not use hard water, it can damage ribs.
– If you run the heat pump in cold weather (eg. Not uncommon north of the Pyrenees :-), and it builds up ice inside the outdoor unit and between the fins, so the ice could be removed. Remove the top cap and pour in hot water. Do not scratch or press on the ribs, they may be damaged.

For a new AC system, Scandinavian and English speaking.

———-x—x———-

Jeg har hatt service på varmepumpen min i Torrevieja. Det var kaldt i vinter, og jeg ville forsikre meg om at den 8 år gamle inverter pumpen fungerte som den skulle.

Servicemannen ankom som avtalt, og trykket i kjølevæsken var som det skulle. Temperaturen ble målt på utblåsingsluften like innenfor spjeldet i innedelen. Temperaturen skal være opp mot 55 grader C. Temperaturen på min maskin lå på 52 grader, meget bra.

Den hyggelige karen gav meg følgende tips:

Innedelen:
– Når du bruker maskinen til å varme opp rommet, skal spjeldet styre varmen nedover. Dersom varmen styres rett fram i en innedel som henger under taket, så blir varmen hengende under taket (varm luft er lettere enn kald luft).
– Når du bruker maskinen til å kjøle rommet (air condition), skal luften skyves rett fram. Den kalde luften vil så synke ned, og fordelingen av luften blir jevnere.
– Filterne som er inne i innedelen er bare lureri som produsentene skal tjene penger på. Filterne fanger opp bare 2-3 % av støvet. Tørker du støv i stua av og til så fjerne du jo selv disse 2-3 % støv, og sikkert mer enn det. Kr 100-150 for disse to filterne er altså bortkastet. Utren disse filterne får du dessuten en bedre varme/kjøleeffekt. M.a.o. dobbel besparelse (ingen penger til filter, lavere strømforbruk).
– De store støvfilterne (plastnetting) skal rengjøres. Ideelt sett hver 3. uke, men å gjøre det av og til er bedre enn å ikke gjøre det.
– La varmepumpen gå på Automatic.

Utedelen:
– Spyl mellom kjøleribbene med vanlig vann. Ikke bruk hard vannsprut, det kan skade ribbene.
– Dersom du kjører varmepumpen i kuldegrader (f. eks. ikke uvanlig nord for Pyreneene 🙂 , og det bygger seg opp is inni utedelen og mellom kjøleribbene, så kan isen fjernes. Ta av topplokket og hell på varmt vann. Ikke skrap eller trykk på ribbene, de kan skades.

1 Response to Air condition maintenance

  1. Pingback: Air condition maintenance | Torrevieja Costa Blanca – The best there is

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.